ประกันภัยสุขภาพโรคมะเร็ง (Tokio Cancer Care)

ช่วยให้ท่านรู้สึกมั่นคงทางการเงินกับค่าใช้จ่ายการรักษาโรคมะเร็งที่เพิ่มขึ้น และเป็นอิสระจากข้อจำกัดทางการเงินต่างๆ 


แผนประกันภัยโรคมะเร็ง คืออะไร ?

เป็นแผนการประกันภัยเดี่ยวที่ให้ความคุ้มครองโรคมะเร็งทุกประเภท
 
 • เมื่อมีการวินิจฉัยพบโรคในครั้งแรกบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมให้ทันที
 • เงินก้อนเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล
 • ผลประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับโรคมะเร็งบางประเภท
 • เงินช่วยเหลือชดเชยรายเดือน
 • เพิ่มทุนประกันภัยโดยอัตโนมัติอีก 20% เมื่อต่ออายุสัญญา แต่ไม่เกิน 3 ปีหรือมากกว่านั้น 

ความคุ้มครองหลัก

จ่ายค่าสินไหมทันทีหากอยู่ในความคุ้มครองเมื่อตรวจพบโรคมะเร็งประเภทใดๆ (ยกเว้น โรคมะเร็งผิวหนัง) ในครั้งแรก

สำหรับโรคมะเร็งดังต่อไปนี้
1. มะเร็งช่องปาก  |  2. มะเร็งหลอดเสียง/กล่องเสียง  |  3. มะเร็งหลอดคอ  |  4. มะเร็งหลอดลม  |  5. มะเร็งปอด

เงินชดเชยแบบรายเดือนสำหรับโรคมะเร็งทุกประเภท ยกเว้น โรคมะเร็งผิวหนัง (สูงสุด 10 เดือน)  และเพิ่มทุนประกันภัยโดยอัตโนมัติอีก 20% เมื่อต่ออายุสัญญา แต่ไม่เกิน 3 ปีหรือมากกว่านั้น

3 แผนประกันภัยสุขภาพโรคมะเร็ง (Tokio Cancer Care)

เลือกแผนประกันสุขภาพ โรคมะเร็ง ตามที่คุณต้องการ

ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์
ผลประโยชน์สูงสุดตลอดสัญญาประกันภัย

1. ค่าใช้จ่ายระหว่างการวินิจฉัยก่อนการรักษาโรคมะเร็ง ต่อปีกรมธรรม์

1.1 ค่าบริการทางการแพทย์ เพื่อการตรวจวินิจฉัย

1.2 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์)

2. ค่าใช้จ่ายระหว่างการรักษาพยาบาลสำหรับโรคมะเร็ง ต่อปีกรมธรรม์

2.1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล

2.2 ค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการทางการพยาบาล

2.3 ค่าศัลยกรรมเสริมสร้าง

2.4 ค่ารักษาโรคมะเร็งในฐานะผู้ป่วยนอก

2.4.1 ค่ารักษาโรคมะเร็งโดยเคมีบำบัด รังสีรักษา การฉายรังสีสเตอริโอแทคติก (Stereotactic Radiotherapy) และ การรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy)

2.4.2 ค่ารักษาโรคมะเร็ง โดยภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell transplantation) การรักษาด้วยฮอร์โมน (Hormonal therapy)

2.4.3 ค่ายาที่รักษาผลข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็ง เช่น ยาต้านอาการคลื่นไส้ ยาต้านการแพ้ ยาต้าน อาการเวียนศีรษะ และยาบรรเทาอาการเจ็บปวด

2.5 ค่าใช้จ่ายในการเก็บไข่ เก็บอสุจิ และตัวอ่อน กรณีเป็นผลจากโรคมะเร็งระบบสืบพันธุ์

3. ค่าใช้จ่ายระหว่างการพักขึ้นหลังการรักษาโรคมะเร็ง

3.1 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์)

3.2 ค่าการติดตามผลหลังการรักษา (ภายในระยะเวลา 5 ปี หลังเสร็จสิ้นการรักษา)

3.3 ตรวจหลังการรักษาที่เกี่ยวกับการปฏิสนธินอกร่างกาย โดยวิธี In-Vitro Fertlization (IVF)

3.4 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
(จำกัด 1 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 50 ครั้งต่อโรคมะเร็งใดโรคมะเร็งหนึ่ง)

3.5 ค่าบริการทางการพยาบาลเฝ้าไข้พิเศษสำหรับการพักฟื้นที่บ้าน
(จำกัด 1 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 50 ครั้งต่อโรคมะเร็งใดโรคมะเร็งหนึ่ง)

3.6 ค่าปรึกษาทางจิตวิทยา
(จำกัด 1 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 50 ครั้งต่อโรคมะเร็งใดโรคมะเร็งหนึ่ง)

3.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาด้วยวิธีการแพทย์แผนจีน (TCM)
(จำกัด 1 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 50 ครั้งต่อโรคมะเร็งใดโรคมะเร็งหนึ่ง)

3.8 ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์

3.9 ค่าวิกผม

4. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

4.1 ค่ารักษาพยาบาลและการดูแลประคับประคองระยะสุดท้าย

4.2 ผลประโยชน์การเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง

แผน 1

ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์:
1,000,000 บาท

ผลประโยชน์สูงสุดตลอดสัญญาประกันภัย:
3,000,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายระหว่างการวินิจฉัยก่อนการรักษาโรคมะเร็ง ต่อปีกรมธรรม์

1.1 ค่าบริการทางการแพทย์ เพื่อการตรวจวินิจฉัย
1.2 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์)
:

คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง
ในรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในข้อ ก และ ตลอดอายุสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ข ข้างต้น

2. ค่าใช้จ่ายระหว่างการรักษาพยาบาลสำหรับโรคมะเร็ง ต่อปีกรมธรรม์

2.1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล: 
 
5,000 บาท

2.2 ค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการทางการพยาบาล
2.3 ค่าศัลยกรรมเสริมสร้าง
:

คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง
ในรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในข้อ ก และ ตลอดอายุสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ข ข้างต้น

2.4 ค่ารักษาโรคมะเร็งในฐานะผู้ป่วยนอก
 

2.4.1 ค่ารักษาโรคมะเร็งโดยเคมีบำบัด รังสีรักษา การฉายรังสีสเตอริโอแทคติก (Stereotactic Radiotherapy) และ การรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy)

2.4.2 ค่ารักษาโรคมะเร็ง โดยภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell transplantation) การรักษาด้วยฮอร์โมน (Hormonal therapy):

คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง
ในรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในข้อ ก และ ตลอดอายุสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ข ข้างต้น

2.4.2 ค่ารักษาโรคมะเร็ง โดยภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell transplantation) การรักษาด้วยฮอร์โมน (Hormonal therapy): 
100,000 บาท

2.4.3 ค่ายาที่รักษาผลข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็ง เช่น ยาต้านอาการคลื่นไส้ ยาต้านการแพ้ ยาต้าน อาการเวียนศีรษะ และยาบรรเทาอาการเจ็บปวด: 
100,000 บาท

2.5 ค่าใช้จ่ายในการเก็บไข่ เก็บอสุจิ และตัวอ่อน กรณีเป็นผลจากโรคมะเร็งระบบสืบพันธุ์: 
50,000 บาท

3. ค่าใช้จ่ายระหว่างการพักขึ้นหลังการรักษาโรคมะเร็ง

3.1 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์)
3.2 ค่าการติดตามผลหลังการรักษา
(ภายในระยะเวลา 5 ปี หลังเสร็จสิ้นการรักษา)
:

คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง
ในรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในข้อ ก และ ตลอดอายุสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ข ข้างต้น

3.3 ตรวจหลังการรักษาที่เกี่ยวกับการปฏิสนธินอกร่างกาย โดยวิธี In-Vitro Fertlization (IVF): 
150,000 บาท

3.4 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
(จำกัด 1 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 50 ครั้งต่อโรคมะเร็งใดโรคมะเร็งหนึ่ง)
1,500 บาท

3.5 ค่าบริการทางการพยาบาลเฝ้าไข้พิเศษสำหรับการพักฟื้นที่บ้าน
(จำกัด 1 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 50 ครั้งต่อโรคมะเร็งใดโรคมะเร็งหนึ่ง)
1,500 บาท

3.6 ค่าปรึกษาทางจิตวิทยา
(จำกัด 1 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 50 ครั้งต่อโรคมะเร็งใดโรคมะเร็งหนึ่ง)
1,500 บาท

3.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาด้วยวิธีการแพทย์แผนจีน (TCM)
(จำกัด 1 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 50 ครั้งต่อโรคมะเร็งใดโรคมะเร็งหนึ่ง)
1,500 บาท

3.8 ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์: 
50,000 บาท

3.9 ค่าวิกผม: 
1,000 บาท

4. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

4.1 ค่ารักษาพยาบาลและการดูแลประคับประคองระยะสุดท้าย:

คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง
ในรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในข้อ ก และ ตลอดอายุสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ข ข้างต้น

4.2 ผลประโยชน์การเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง: 
50,000 บาท

สนใจแผนนี้

แผน 2

ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์:
3,000,000 บาท

ผลประโยชน์สูงสุดตลอดสัญญาประกันภัย:
9,000,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายระหว่างการวินิจฉัยก่อนการรักษาโรคมะเร็ง ต่อปีกรมธรรม์

1.1 ค่าบริการทางการแพทย์ เพื่อการตรวจวินิจฉัย
1.2 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์)
:

คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง
ในรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในข้อ ก และ ตลอดอายุสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ข ข้างต้น

2. ค่าใช้จ่ายระหว่างการรักษาพยาบาลสำหรับโรคมะเร็ง ต่อปีกรมธรรม์

2.1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล: 
 
7,500 บาท

2.2 ค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการทางการพยาบาล
2.3 ค่าศัลยกรรมเสริมสร้าง
:

คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง
ในรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในข้อ ก และ ตลอดอายุสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ข ข้างต้น

2.4 ค่ารักษาโรคมะเร็งในฐานะผู้ป่วยนอก
 

2.4.1 ค่ารักษาโรคมะเร็งโดยเคมีบำบัด รังสีรักษา การฉายรังสีสเตอริโอแทคติก (Stereotactic Radiotherapy) และ การรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy)

2.4.2 ค่ารักษาโรคมะเร็ง โดยภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell transplantation) การรักษาด้วยฮอร์โมน (Hormonal therapy):

คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง
ในรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในข้อ ก และ ตลอดอายุสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ข ข้างต้น

2.4.2 ค่ารักษาโรคมะเร็ง โดยภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell transplantation) การรักษาด้วยฮอร์โมน (Hormonal therapy): 
300,000 บาท

2.4.3 ค่ายาที่รักษาผลข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็ง เช่น ยาต้านอาการคลื่นไส้ ยาต้านการแพ้ ยาต้าน อาการเวียนศีรษะ และยาบรรเทาอาการเจ็บปวด: 
150,000 บาท

2.5 ค่าใช้จ่ายในการเก็บไข่ เก็บอสุจิ และตัวอ่อน กรณีเป็นผลจากโรคมะเร็งระบบสืบพันธุ์: 
75,000 บาท

3. ค่าใช้จ่ายระหว่างการพักขึ้นหลังการรักษาโรคมะเร็ง

3.1 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์)
3.2 ค่าการติดตามผลหลังการรักษา
(ภายในระยะเวลา 5 ปี หลังเสร็จสิ้นการรักษา)
:

คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง
ในรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในข้อ ก และ ตลอดอายุสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ข ข้างต้น

3.3 ตรวจหลังการรักษาที่เกี่ยวกับการปฏิสนธินอกร่างกาย โดยวิธี In-Vitro Fertlization (IVF): 
200,000 บาท

3.4 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
(จำกัด 1 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 50 ครั้งต่อโรคมะเร็งใดโรคมะเร็งหนึ่ง)
2,000 บาท

3.5 ค่าบริการทางการพยาบาลเฝ้าไข้พิเศษสำหรับการพักฟื้นที่บ้าน
(จำกัด 1 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 50 ครั้งต่อโรคมะเร็งใดโรคมะเร็งหนึ่ง)
2,000 บาท

3.6 ค่าปรึกษาทางจิตวิทยา
(จำกัด 1 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 50 ครั้งต่อโรคมะเร็งใดโรคมะเร็งหนึ่ง)
2,000 บาท

3.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาด้วยวิธีการแพทย์แผนจีน (TCM)
(จำกัด 1 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 50 ครั้งต่อโรคมะเร็งใดโรคมะเร็งหนึ่ง)
2,000 บาท

3.8 ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์: 
75,000 บาท

3.9 ค่าวิกผม: 
2,000 บาท

4. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

4.1 ค่ารักษาพยาบาลและการดูแลประคับประคองระยะสุดท้าย:

คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง
ในรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในข้อ ก และ ตลอดอายุสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ข ข้างต้น

4.2 ผลประโยชน์การเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง: 
75,000 บาท

สนใจแผนนี้

แผน 3

ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์:
5,000,000 บาท

ผลประโยชน์สูงสุดตลอดสัญญาประกันภัย:
15,000,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายระหว่างการวินิจฉัยก่อนการรักษาโรคมะเร็ง ต่อปีกรมธรรม์

1.1 ค่าบริการทางการแพทย์ เพื่อการตรวจวินิจฉัย
1.2 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์)
:

คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง
ในรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในข้อ ก และ ตลอดอายุสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ข ข้างต้น

2. ค่าใช้จ่ายระหว่างการรักษาพยาบาลสำหรับโรคมะเร็ง ต่อปีกรมธรรม์

2.1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล: 
 
10,000 บาท

2.2 ค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการทางการพยาบาล
2.3 ค่าศัลยกรรมเสริมสร้าง
:

คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง
ในรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในข้อ ก และ ตลอดอายุสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ข ข้างต้น

2.4 ค่ารักษาโรคมะเร็งในฐานะผู้ป่วยนอก
 

2.4.1 ค่ารักษาโรคมะเร็งโดยเคมีบำบัด รังสีรักษา การฉายรังสีสเตอริโอแทคติก (Stereotactic Radiotherapy) และ การรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy)

2.4.2 ค่ารักษาโรคมะเร็ง โดยภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell transplantation) การรักษาด้วยฮอร์โมน (Hormonal therapy):

คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง
ในรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในข้อ ก และ ตลอดอายุสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ข ข้างต้น

2.4.2 ค่ารักษาโรคมะเร็ง โดยภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell transplantation) การรักษาด้วยฮอร์โมน (Hormonal therapy): 
500,000 บาท

2.4.3 ค่ายาที่รักษาผลข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็ง เช่น ยาต้านอาการคลื่นไส้ ยาต้านการแพ้ ยาต้าน อาการเวียนศีรษะ และยาบรรเทาอาการเจ็บปวด: 
200,000 บาท

2.5 ค่าใช้จ่ายในการเก็บไข่ เก็บอสุจิ และตัวอ่อน กรณีเป็นผลจากโรคมะเร็งระบบสืบพันธุ์: 
100,000 บาท

3. ค่าใช้จ่ายระหว่างการพักขึ้นหลังการรักษาโรคมะเร็ง

3.1 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์)
3.2 ค่าการติดตามผลหลังการรักษา
(ภายในระยะเวลา 5 ปี หลังเสร็จสิ้นการรักษา)
:

คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง
ในรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในข้อ ก และ ตลอดอายุสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ข ข้างต้น

3.3 ตรวจหลังการรักษาที่เกี่ยวกับการปฏิสนธินอกร่างกาย โดยวิธี In-Vitro Fertlization (IVF): 
250,000 บาท

3.4 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
(จำกัด 1 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 50 ครั้งต่อโรคมะเร็งใดโรคมะเร็งหนึ่ง)
2,500 บาท

3.5 ค่าบริการทางการพยาบาลเฝ้าไข้พิเศษสำหรับการพักฟื้นที่บ้าน
(จำกัด 1 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 50 ครั้งต่อโรคมะเร็งใดโรคมะเร็งหนึ่ง)
2,500 บาท

3.6 ค่าปรึกษาทางจิตวิทยา
(จำกัด 1 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 50 ครั้งต่อโรคมะเร็งใดโรคมะเร็งหนึ่ง)
2,500 บาท

3.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาด้วยวิธีการแพทย์แผนจีน (TCM)
(จำกัด 1 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 50 ครั้งต่อโรคมะเร็งใดโรคมะเร็งหนึ่ง)
2,500 บาท

3.8 ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์: 
100,000 บาท

3.9 ค่าวิกผม: 
3,000 บาท

4. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

4.1 ค่ารักษาพยาบาลและการดูแลประคับประคองระยะสุดท้าย:

คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง
ในรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในข้อ ก และ ตลอดอายุสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ข ข้างต้น

4.2 ผลประโยชน์การเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง: 
100,000 บาท

สนใจแผนนี้


สิ่งที่ไม่ได้รวมอยู่ในความคุ้มครอง:

ข้อยกเว้นทั่วไป
 • AIDS (โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือโรคเอดส์) 
 • โรคมะเร็งทุกชนิด ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยปีแรกมีผลบังคับ
 • อาการ หรือความผิดปกติที่เป็นผลมาจากโรคมะเร็งทุกชนิด ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยปีแรกมีผลบังคับซึ่งมีนัยสำคัญเพียงพอที่ทำให้บุคคลทั่วไปต้องไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัย ดูแล หรือดำเนินการรักษา การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งหรือความผิดปกติที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็ง ไม่ว่าประเภทหรือชนิดใดๆ ภายในระยะเวลารอคอย 90 วันนับจากวันที่ข้อตกลงกรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก


สิ่งที่ไม่ได้รวมอยู่ในความคุ้มครอง:

ข้อยกเว้นทั่วไป
 • AIDS (โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือโรคเอดส์) 
 • โรคมะเร็งทุกชนิด ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยปีแรกมีผลบังคับ
 • อาการ หรือความผิดปกติที่เป็นผลมาจากโรคมะเร็งทุกชนิด ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยปีแรกมีผลบังคับซึ่งมีนัยสำคัญเพียงพอที่ทำให้บุคคลทั่วไปต้องไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัย ดูแล หรือดำเนินการรักษา การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งหรือความผิดปกติที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็ง ไม่ว่าประเภทหรือชนิดใดๆ ภายในระยะเวลารอคอย 90 วันนับจากวันที่ข้อตกลงกรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก

สอบถามข้อมูล ติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ ฟรี!


เราพร้อมยินดีให้คำแนะนำ และคำปรึกษา เกี่ยวกับแผนประกันต่างๆ ก่อนการซื้อประกัน ฟรี! *โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้แบบแผนประกันที่ดีที่สุด คุ้มค่าสำหรับคุณ

สอบถามข้อมูล

ติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ ฟรี!


เราพร้อมยินดีให้คำแนะนำ และคำปรึกษา เกี่ยวกับแผนประกันต่างๆ ก่อนการซื้อประกัน ฟรี! *โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  เพื่อให้ได้แบบแผนประกันที่ดีที่สุด คุ้มค่าสำหรับคุณ

เอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
โตเกียว แฮปปี้ เฮลธ์ (Tokio Happy Health)

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab